MOOTTORIN OPTIMOINNIT

Tehoa ja taloudellisuutta!

Tar­joamme Oulun toi­mi­pis­teessä moot­torin opti­moinnit, kata­ly­saattori, DPF ja EGR rat­kaisut. Teh­taalta läh­tiessään autossa on vakiona ohjel­misto, joka toimii kai­kissa olo­suh­teissa “kes­ki­verroin”, hyvin laa­jalla skaa­lalla. Joten esim. Euroo­passa käy­tössä olevan ajo­neuvon tehoja ja talou­del­li­suutta ei ole otettu hyötykäyttöön.

Uudelleen ohjel­moin­nilla saadaan tur­val­li­sesti lisää suo­ri­tus­kykyä ja samalla polt­toai­ne­ta­lou­del­lisuus paranee. Myös moot­torin opti­maa­lista vään­tö­aluetta saadaan enemmän hyö­ty­käyttöön. Tur­val­lisuus paranee ohi­tus­kiih­ty­vyyden lisään­tyessä. Ohjelma maksaa itse itseään takaisin pudonneen polt­toaine kulu­tuksen myötä, joten lop­pujen lopuksi ohjelma säästää sinulle rahaa.

Myön­nämme ohjel­malle 30päivän tyy­ty­väisyys takuun! 

Mikäli jostain syystä ohjelma ei vastaa odo­tuksia, palau­tamme ajo­neuvon ohjel­miston alku­pe­räi­seksi ja annanme rahat takaisin!

Lisää osoit­teessa 

http://​www​.quan​tum​tuning​.fi/

Tehoa ja taloudellisuutta!

Ohjelmia voidaan rää­tä­löidä juuri sopi­vaksi teidän käyt­tö­tar­koi­tukseen. Soita tai jätä viesti alla olevan lomakkeen kautta ja kerro mitä vaadit ohjel­malta! Sovitaan päivä ja lai­tetaan autosi toi­mimaan niin kuin sen kuuluu!

Hinnasto 

- Henkilö- ja paket­ti­autot 350€ sis. alv 24%
- Ras­kas­ka­lusto 700€  alv 0%
Ohjel­mal­liset muu­tokset esim. EGR ja DPF optiot sisältyy hintaan toi­veiden mukaan!

- Ohjai­nyk­sikön purku jos ohjel­mointi ei onnistu OBD:n kautta +60€.

Mekaa­ni­sista muu­tok­sista, kysy tarjous! 
Soita 029 1700 520