PAlvelut

Paketti- ja henkilöautojen kattavat huolto- ja korjauspalvelut. 

Fixus kor­jaamo Ruskon Auto­huolto Oy tarjoaa huollot ja kor­jaukset suju­vasti kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan ja takuu­var­masti. Tar­joamme myös kat­sastus- ja varaosapalvelun.

Käy­tös­sämme ovat uusimmat huolto-ohjeet ja vika­diag­nos­tiik­ka­lait­teistot, joilla hoi­tuvat ohjel­mal­liset muu­tokset, diag­noosit ja vika­koodien luku/​nollaus. Yri­tyk­sel­lämme on A-jar­rulupa ja hybri­di­au­tojen korjaus/​huoltolupa.

Myön­nämme työlle sekä osille takuun ja tar­joamme val­mis­tajien ohjei­den­mu­kaiset tuotteet ja varaosat.  Huollot ja kor­jaukset suo­ri­tetaan auton huolto-ohjeiden mukaan, takuu säilyttäen.

Laajat Korjaamopalvelut 

Mää­rä­ai­kais­huollot | Mää­rä­ai­kais­huolto sisältää auton­val­mis­tajan mää­rit­te­lemät huol­to­toi­men­piteet. Huolto-ohjelmat perus­tuvat auton merkki- ja mal­li­koh­tai­sesti mukau­tuvaan tai kiin­teään aika- ja kilo­met­ri­pe­rus­taiseen huolto-ohjelmaan.
Huolto-ohjelmaa nou­dattaen autosi pysyy kun­nossa. Huol­tojen yhtey­dessä voidaan havaita ennal­taeh­käi­se­västi vikoja, jotka saat­tai­sivat aiheuttaa suu­rempia ongelmia ja aiheuttaa matkan kes­key­ty­misen. Havaitut viat kan­nattaa korjata, jotta mat­kanteko jat­kuisi ongelmitta. 

Vuosi- tai kausihuollot 

Auton takuuajan päät­tyessä voidaan jatkaa auton val­mis­tajan mukaista huolto-ohjelmaa. Ajo­neuvon ikään­tyessä on usein jär­kevää siirtyä käyt­tämään vuo­sit­taista tai kausit­taista huolto-ohjelmaa.
Vuosi- tai kausi­huolto on edul­linen vaih­toehto pitää yllä ajo­neuvon kuntoa. Tar­vit­ta­vassa huol­lossa huo­mioidaan yksi­löl­li­sesti ajo­neuvon kunto ja huoltotarve. 

Teknisten vikojen korjaukset 

Tek­nisiä vikoja esiintyy aina, huo­li­matta siitä, että auton huollot ovat tehty oikein ja ajallaan. Autot ovat kulu­tus­hyö­dyk­keitä, ne kuluvat ja niihin tulee tek­nisiä vikoja. Viat ovat auto­merkki-, malli- ja myös tyyp­pi­koh­taisia. Lisäksi autoissa esiintyy yksi­löl­lisiä vikoja. 

Ilmastointilaitteen huolto 

Ilmas­toin­ti­lai­te­huoltoa suo­si­tellaan yleensä teh­tä­väksi kahden vuoden välein. Huol­lossa tar­kis­tetaan ilmas­toin­ti­laitteen- ja jär­jes­telmän toi­minta, mah­dol­liset vuodot, jääh­dy­ty­saineen määrä ja kompres­sorin tar­vitsema voi­te­luöljy. Huollon yhtey­dessä voidaan lisätä kyl­mä­ai­neeseen väriaine, joka hel­pottaa myö­hemmin mah­dol­listen vuo­tojen selvittämistä. 

Esimerkkejä palveluistamme

Huollot | Varaosat | Määräaikaishuollot

Kor­jaukset | Katsastuspalvelut

Lisä­va­rusteet | Ilmastointihuolto

Neli­pyö­rä­suun­taukset

Vakuu­tus­yh­tiöiden korjaukset

Vaih­teis­tojen ja moot­to­reiden optimoinnit

Auto­maat­ti­vaih­teis­tojen huuh­telut + pesut

Ruos­te­kor­jaukset

Lisä­läm­mitin huolto ja asennus

Renkaat ja vanteet | Vetokoukut

Mat­kai­luau­tojen sekä vau­nujen huollot, kor­jaukset ja varaosat

Tiesitkö, että autosi takuu säilyy meillä?

Fixus kor­jaamo Ruskon Auto­huolto Oy tarjoaa huollot ja kor­jaukset suju­vasti kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan ja takuuvarmasti.

Kor­jaa­momme käyt­tävät huol­loissa ja kor­jauk­sissa laa­duk­kaita, alku­pe­räistä vas­taavia merk­ki­va­raosia. Auton val­mis­tajan antama takuu säilyy, kun huollot suo­ri­tetaan val­mis­tajan ja maa­han­tuojan huolto-ohjelman mukai­sesti huo­mioiden Suomen olo­suhteet. Vali­koi­maamme kuu­luvat myös tarvikevaraosat.

Fixus korjaamona olemme aina autoilijan apuna

Tar­joamme aina kaikki huollot ja kor­jaukset ammat­ti­tai­dolla sekä kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan. Kou­lu­tetut mekaa­nik­komme käyt­tävät uusinta kor­jaa­mo­tek­niikkaa, sinun autosi hyväksi.

Katso myös:

Soita 029 1700 520