Ruskon Autohuolto Oy

Paketti- ja henkilöautojen kattavat huolto- ja korjauspalvelut

Huol­to­pal­ve­lui­himme kuu­luvat myös hybridi- sekä sähköajoneuvot.

Kotimainen monimerkki korjaamo

LAATUA JA AMMATTITAITOA 

Tar­joamme paketti- ja hen­ki­lö­au­tojen kat­tavat huolto- ja kor­jaus­pal­velut. Yri­tyk­sel­lämme on A-jar­rulupa ja hybri­di­au­tojen korjaus/​huoltolupa. Tar­joamme myös kat­sastus- ja varaosapalvelun.

TÄYSI TAKUU! Myön­nämme työlle sekä osille takuun ja tar­joamme val­mis­tajien ohjei­den­mu­kaiset tuotteet ja varaosat. Huollot ja kor­jaukset suo­ri­tetaan aina auton huolto-ohjeiden mukaan, takuu säilyttäen.

Rengas- ja vannetyöt 

Pal­ve­lui­himme kuuluu myös, että kausi­renkaat saadaan vaih­dettua huollon yhtey­dessä sekä tarpeen vaa­tiessa vaih­dettua uusiin. Mikäli havait­ta­vissa poik­keavaa ren­kai­den­ku­lu­mista tai ajolleen muuta ongelmaa, neli­pyö­rä­suun­taukset ja tar­kas­tukset kuuluu myös pal­ve­lui­himme. Kysy tarjous! 

laatua, reiluun hintaan 

Käy­tös­sämme ovat uusimmat huolto-ohjeet ja vika­diag­nos­tiik­ka­lait­teistot joilla hoi­tuvat ohjel­mal­liset muu­tokset, diag­noosit ja vika­koodien luku/​nollaus.

Vaurio- ja ruostekorjaukset 

Kor­jaamme pienet kola­ri­vauriot, ruos­te­vauriot sekä pienet maa­laustyöt. Sovi näyt­töaika, niin voimme antaa arvion korjauksesta! 

AUKIO­LOAJAT

Arkisin klo 7-22 

(töi­den­vas­taanotto klo 07-18)

Lau­an­taisin klo 10-14

Jous­tavat maksu vaih­toeh­tomme takaavat sen, että auton voi aina huoltaa ajoissa! Tar­kasta meiltä myös voi­massa olevat kampanjat!

Myy­mä­läs­tämme löy­tyvät ylei­simmät huol­to­tar­vikkeet ja varaosat.

Varas­toi­mat­tomat tar­vikkeet saadaan usein jo samalle arki­päi­välle mutta kui­tenkin vii­meistään
1-3 arki­päi­vässä.
Teh­das­ti­laus­tuot­teissa toi­mi­tusaika var­mis­tetaan suoraan tehtaalta.

Soita 029 1700 520