LAskutus ja posti

Laskutustiedot ja postin ohjaus

Käy­tös­sämme on säh­köinen- / verkkolaskutus.

Toi­vomme, että lähe­tätte las­kunne jat­kossa ensi­si­jai­sesti verk­ko­las­kuina. Verk­ko­las­kujen käsittely on sekä lähet­tä­jälle että vas­taa­not­ta­jalle nopeampaa, luo­tet­ta­vampaa ja edul­li­sempaa kuin pape­ri­las­kujen käsittely.

Verk­ko­las­kuo­soit­teemme ovat:

Ope­raattori

Apix Mes­saging Oy
(003723327487)

Verk­ko­las­kuo­soite

003726588375

OVT-tunnus

003726588375

Huo­mioit­tehan, että mikäli käy­tös­sänne on jokin seu­raa­vista ope­raat­to­reista verk­ko­laskun lähet­tä­miseen: Danske Bank Oyj, Han­dels­banken, Pai­kal­li­so­suus­pankit tai Sääs­tö­pankit, tulee teidän käyttää Apixin verk­ko­las­kuo­soit­tee­namme seu­raavaa osoitetta:

Verk­ko­las­kuo­soite: 003723327487 ja ope­raat­to­ri­tunnus: DABAFIHH.

Mikäli ette voi lähettää verk­ko­laskuja, pyy­dämme lähet­tämään laskut osto­las­kujen skannauspalveluun.

Säh­kö­pos­tis­kan­nauksen osoite:
003726588375@​procountor.​apix.​fi

Lähe­tettävä lasku tulee olla säh­kö­postin liit­teenä PDF-tie­dostona. Yhdellä säh­kö­pos­tilla ja sen liit­teissä saa olla vain yksi lasku. Jos säh­kö­posti sisältää laskun lisäksi muita lii­te­tie­dostoja, lisätään ne laskun liit­teiksi. Lii­te­tie­dos­tojen mak­si­mikoko on 2 mb.
Lähe­tyksen jälkeen pal­ve­lusta tulee joko hyväk­syntä- tai hyl­käy­sil­moitus säh­kö­pos­tilla lähe­ty­so­soit­teeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.

Pape­ri­las­kujen skan­nauksen osoite:
Ruskon Auto­huolto Oy (Apix skan­naus­palvelu)
PL 16112
00021 LAS­KUTUS

Jotta skan­naus­palvelu voi koh­distaa las­kunne, tulee tämä las­ku­tuso­soite tulostaa myös itse laskuun, eikä pel­kästään kir­je­kuoreen. Tähän las­ku­tuso­soit­teeseen ei tule lähettää muuta mate­ri­aalia kuin laskuja, eli esi­mer­kiksi tie­do­tusten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalin pos­tio­soite pysyy ennallaan.

Soita 029 1700 520